No. 1/2019

N o w a   P e d i a t r i a   1/2019

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Analiza rozpoznań elektrokardiograficznych u dzieci z nieprawidłowym wynikiem przesiewowego EKG wykonanego w szkole
Analysis of ECG in children with abnormal result of screening ECG performed at school
Barbara Wójcicka-Urbańska, Beata Kucińska, Bożena Werner – s. 3-8

Opis przypadku/Case report

Zespół szabli tureckiej u noworodka
Scimitar syndrome in the newborn
Anna Piórecka-Makuła, Małgorzta Gołąbek-Dylewska, Krzysztof Godlewski, Bożena Werner – s. 9-12

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace poglądowe/Review papers

Rola leczenia żywieniowego dzieci z wrodzonymi skazami krwotocznymi
The role of nutritional treatment of children with bleeding disorders
Paweł Łaguna, Katarzyna Albrecht, Michał Matysiak – s. 13-20
Racjonalne przesłanki do wyłączenia nerwiakowłókniakowatości z rodziny RASopatii i fakomatoz – podstawy projektu zarządzania chorobą w ramach koordynowanej opieki medycznej
Rational behind the exclusion of neurofibromatoses from either phacomatoses or RASopathies – background for coordinated medical care project of disease management
Marek W. Karwacki – s. 21-33
Blueberry muffin baby syndrome – praca poglądowa
Blueberry muffin baby syndrome – review papier
Bartosz Chyżyński, Michał Matysiak – s. 34-39

Praca oryginalna/Original paper

Analiza obrazu klinicznego niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 u dzieci
Clinical manifestation of vitamin B 12 deficiency in children – analysis
Aleksandra Pankiewicz, Anna Adamowicz-Salach, Marek Karwacki, Katarzyna Pawelec, Katarzyna Albrecht, Ewa Celi, Katarzyna Pawelec, Barbara Sikorska-Fic, Bartosz Chyżyński, Michał Matysiak – s. 40-46

Opisy przypadków/Case reports

Zastosowanie laseroterapii i rVIIa w leczeniu krwawienia do tkanek miękkich w trombastenii Glanzmanna
The use of laser therapy and rVIIa in the treatment of soft tissue bleeding in Glanzmann’s thrombasthenia
Barbara Choińska, Paweł Łaguna, Karol Scipio Del Campo, Michał Matysiak – s. 47-50
Nocna napadowa hemoglobinuria u dzieci jako przykład rzadkich schorzeń ukrywających się pod różnymi maskami rozpoznań klinicznych. Dylematy kliniczne, etyczne i społeczne rozpoznawania chorób ultrarzadkich na kanwie przypadku
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in children as a perfect example of rare disease hidden behind a mask of different clinical entities. Clinical, ethical and societal dilemma concerning diagnosis of ultrarare disorders based on case presentation
Marek W. Karwacki, Anna Adamowicz-Salach, Michał Matysiak, Aleksandra Pankiewicz – s. 51-58


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.