No. 3/2018

N o w a   P e d i a t r i a   3/2018

Prace poglądowe/Review papers

Innowacyjna metoda prowadzenia ITI za pomocą preparatu czynnika VIII z frakcją Fc u pacjentów z hemofilią A z obecnością inhibitora czynnika VIII – przegląd literaturowy
Innovative method of ITI management with factor VIII Fc fusion protein in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitors – review of literature
Maciej Trzaska, Marek Karwacki, Paweł Łaguna, Michał Matysiak – s. 47-52
Znaczenie kliniczne niedoboru czynnika XIII
Clinical significance of factor XIII deficiency
Izabela Romanowska, Paweł Łaguna, Katarzyna Koch, Michał Matysiak – s. 53-59
Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu nierozrostowych chorób układu krwiotwórczego
Principles of proper nutrition in prophylactics and treatment of children with non-rectifying hematopoetic diseases
Katarzyna Albrecht, Michał Matysiak – s. 60-69
Platelet transfusion associated risks and improvement of platelet transfusion safety with Amotosalen/UVA pathogen inactivation technology
Ryzyka związane z transfuzją płytek krwi i sposoby podniesienia bezpieczeństwa przy użyciu technologii inaktywacji patogenów z wykorzystaniem Amotosalenu i światła UVA
Marcus Picard-Maureau, Marek Z. Paśka – s. 70-75
Kiedy dziecko z plamami „kawy z mlekiem” kierować bezpośrednio do hematologa dziecięcego, a nie do specjalisty neurofibromatoz?
When a child with café-au-lait spots should be referred to pediatric hematologists instead of the neurofibromatoses specialist?
Marek W. Karwacki, Michał Matysiak – s. 76-88
Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego w ostrych białaczkach – patofizjologia, obraz kliniczny, diagnostyka oraz leczenie
Disseminated intravascular coagulation in acute leukemia – pathophysiology, clinical picture, diagnostics and treatment
Bartosz Chyżyński, Barbara Sikorska-Fic, Edyta Niewiadomska, Michał Matysiak – s. 89-95
Diagnostyka radiologiczna artropatii hemofilowej
Radiological assessment of hemophilic arthropathy
Katarzyna Bokwa-Dąbrowska, Paweł Łaguna, Michał Matysiak, Michał Brzewski – s. 96-100

Opis przypadku/Case report

Zastosowanie eltrombopagu w leczeniu przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u dziecka – doświadczenia własne
Eltrombopag in therapy of chronic immune thrombocytopenia in child – own experience
Anna Adamowicz-Salach, Michał Matysiak – s. 101-103


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.