Numer 1/2015


N o w a   P e d i a t r i a   1/2015

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Prace oryginalne/Original papers

Diagnostyka różnicowa guzów na tylnej ścianie gardła u dzieci
Retropharyngeal masses in children – differential diagnosis
Małgorzata Dębska, Elżbieta Niemczyk, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-7
Zapalenia krtani o ciężkim przebiegu u dzieci
Severe acute laryngitis in children
Krzysztof Ślączka, Ewa Basiewicz-Ślączka, Lidia Zawadzka-Głos, Magdalena Mierzewska-Schmidt – s. 9-14

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Opis przypadku/Case report

Całkowity blok prawej odnogi pęczka Hisa u dziecka po chirurgicznej korekcji ubytku przegrody międzykomorowej
Complete right bundle branch block in child after surgical closure of the venticular septal defect
Anna Piórecka-Makuła, Tomasz Książczyk – s. 15-18

Prace poglądowe/Review papers

Przewodozależne wrodzone wady serca
Duct-dependent congenital heart diseases
Agnieszka Tomik, Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner – s. 19-24

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace poglądowe/Review papers

Profilaktyka ospy wietrznej u dzieci – implikacje dla edukacji pielęgniarskiej
Prevention of varicella in children – implications for nursing education
Anna Bednarek – s. 25-30

Prace oryginalne/Original papers

Poziom lęku u dzieci przed zabiegiem operacyjnym
The children’s fear level before a surgery
Katarzyna Spachowska – s. 31-35
Atopowe zapalenie skóry – znajomość zagadnienia wśród studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Atopic dermatitis – knowledge of this problem among students of Medical Faculty and Nurse Faculty
Agnieszka Siluch, Katarzyna Krenke, Agnieszka Krauze – s. 37-40


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.