Numer 2/2010


N o w a   P e d i a t r i a   2/2010

Praca oryginalna/Original paper

Wpływ hipoterapii na umiejętności ruchowe ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Hypotherapy influence on hand – movement’s ability amongst children with cerebral palsy
Daria Sawaryn – s. 34-43

Prace przeglądowe/Review papers

Celiakia – etiopatogeneza, klinika i diagnostyka laboratoryjna
Celiac disease – etiopathogenesis, clinics and laboratory diagnostics
Katarzyna Gomułka, Urszula Demkow – s. 44-49
Przewlekła choroba nerek u dzieci
Chronic kidney disease in children
Helena Ziółkowska – s. 50-66

 

Opis przypadku/Case report

Mukopolisacharydoza typu VI (choroba Maroteaux-Lamy’ego) – opis przypadku
Mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy syndrome) – a case report
Agnieszka Jurecka, Agnieszka Różdzyńska, Jolanta Marucha,, Barbara Czartoryska, Anna Tylki-Szymańska – s. 67-72

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.