Numer 2/2013


N o w a   P e d i a t r i a   2/2013

Prace oryginalne/Original papers

Dolegliwości bólowe kręgosłupa u dzieci – ocena związku z hipermobilnością stawową i elastycznością wybranych mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego
Back pain in children – relationship with joint hypermobility and lumbo-pelic complex muscles flexibility
Paulina Pawłowska, Dariusz Czaprowski, Aleksandra Kolwicz, Justyna Leszczewska – s. 39-43

Ocena wpływu nieprawidłowego profilu biofizycznego płodu na występowanie krwawienia dokomorowego (IVH) i zamartwicy u noworodka
The estimation of foetus’ incorrect biophysical profile influence on Intraventricular Hemorrhage (IVH) and asphyxiation prevalence in infant
Krystyna Rochala, Grzegorz Krasomski – s. 44-52

Wpływ stanu czynnościowego jajników na wyniki kliniczne leczenia niepłodności
Correlations between functional status of ovaries and clinical results of infertility treatment
Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Mirosław Grusza, Karol Ratomski, Beata Stasiewicz-Jarocka, Piotr Pietrewicz – s. 53-58

Znajomość zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci wśród lekarzy i ratowników medycznych
The knowledge on pediatric advanced life support in basic health caredoctors and paramedics
Łukasz Szarpak, Anna Maria Patynowska, Andrzej Kurowski, Dariusz Timler – s. 59-63

Problem otyłości wśród populacji trzynastolatków na przykładzie uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie
The problem of overweight and obesity in the population of 13-year-olds illustrated by the case of the students of Primary and Secondary School Complex Number 2 in Będzin
Wiesława Kołodziej, Katarzyna Galeja – s. 64-68

Najczęstsze choroby wieku dziecięcego na terenie gminy Kępice
The main disease of childhood in the commune Kępice
Karolina Rachwalska, Małgorzata Lesińska-Sawicka – s. 69-74


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.