Numer 3/2013


N o w a   P e d i a t r i a   3/2013

Prace oryginalne/Original papers

Skuteczność stosowania diety ubogoenergetycznej u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością
The effectiveness of low-energy diet in overweight or obese children and adolescents
Beata Całyniuk, Agata Kiciak, Katarzyna Chmiel, Agata Kulpok – s. 79-83

Wpływ podwyższenia wartości dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, podczas stosowania metody CPAP u noworodków z niewydolnością oddechową, na parametry układu krążenia i wymiany gazowej
The Influence of Increased Values of Continuous Positive Airway Pressure on Circulation and Respiratory Parameters in Newborns with Respiratory Failure
Marta Sobczyk – s. 84-90

Zastosowanie laseroterapii w rehabilitacji stawu kolanowego u dzieci chorych na hemofilię
Laser Therapy in Knee Joint Physiotherapy in Hemophiliacs
Karol Scipio del Campo, Paweł Łaguna, Michał Brzewski, Michał Matysiak – s. 91-96

Ocena potrzeby edukacji zdrowotnej kobiet w ciąży w zakresie stylu życia i karmienia piersią
Assessing the need for health education of pregnant women in the lifestyle and breastfeeding
Dominik Olejniczak, Kinga Krakowiak – s. 97-105

Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w przedszkolnych racjach pokarmowych dzieci z terenu Koszalina
Evaluation of intake of selected vitamins and minerals in the diets of preschool children from Koszalin
Maria Dymkowska-Malesa, Agnieszka Szparaga – s. 106-110

Prace poglądowe/Review papers

Procedury umożliwiające szersze zastosowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej
Enhancing strategies that allow broadened usage of cord blood stem cells
Dominika Gładysz, Katarzyna Pawelec, Dariusz Boruczkowski – s. 111-118

Wybrane metody usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Chosen methods of rehabilitation of children with cerebral palsy
Karolina Bagnowska, Maciej Falkowski – s. 119-123

Analiza postępowania leczniczego dziecka z kręczem szyi pochodzenia mięśniowego
Analysis of the treatment in a child with congenital muscular torticollis
Anna Małgorzata Jaroń, Bożena Werner – s. 124-127

Opis przypadku/Case report

Częstoskurcz nadkomorowy powikłany wstrząsem kardiogennym u 26-dniowego noworodka
Supraventricular tachycardia complicated by cardiogenic shock in 26-day-old neonate
Halszka Kamińska, Agnieszka Tomik, Bożena Werner – s. 128-131


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.