Next issue

Prace oryginalne

Wpływ środowiska, wieku, płci, wysokości i masy ciała oraz asymetrii miednicy w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej na wielkości cech zespołu kręgosłup-miednica wśród 7-15-letnich dzieci i młodzieży
Mirosław Mrozkowiak

Opis przypadku

Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku niemowlęcym z zaburzeniem ośrodkowej koordynacji nerwowej – studium przypadku
Magdalena Smoleń-Kowalska

Posocznica o późnym początku o etiologii GBS powikłana ostrym zapaleniem najądrza u 3-tygodniowego noworodka – opis przypadku
Patrycja Kosowska