No. 3/2020

N o w a   P e d i a t r i a   3/2020

Prace oryginalne/Original papers

Wpływ masy szkolnego plecaka transportowanego skośnie na prawym lub lewym barku i przy różnoimiennym biodrze na cechy postawy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej 7-letnich uczniów obojga płci
The influence of backpack loads transported obliquely on the right or left shoulder and hip on postural features in the sagittal and transverse planes in 7-year-old pupils of both sexes
Mirosław Mrozkowiak – s. 39-53
Hospitalizacja dzieci i młodzieży w województwie śląskim
Hospitalization of children and adolescents in the Silesian Voivodeship
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor – s. 54-60

Opis przypadku/Case report

Ziarnica złośliwa u nastolatka – późne rozpoznanie. Opis przypadku
Malignant lymphoma in a teenager – late diagnosis. Case report
Miriam Deutschová – s. 61-66


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.