No. 4/2016

N o w a   P e d i a t r i a   4/2016

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Opisy przypadków/Case reports

Śluzowiak jako przyczyna wytrzeszczu gałki ocznej u 1,5-rocznego chłopca z mukowiscydozą
Mucocele as the cause of exophthalmos of a boy suffering from with cystic fibrosis
Anna Gorzelnik, Anna Tuszyńska, Małgorzata Dębska-Rutkowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 135-138
Torbiel języka u niemowlęcia jako przyczyna bezdechów
Cyst of the tongue at an infant as a cause of apnea
Iwona Łapińska, Małgorzata Dębska-Rutkowska, Magdalena Frąckiewicz, Jolanta Jadczyszyn, Lidia Zawadzka-Głos – s. 139-142

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca oryginalna/Original paper

Ocena rozwoju fizycznego i układu sercowo-naczyniowego u chłopców z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
Evaluation of the physical development and cardiovascular system in boys with attention deficit hyperactivity disorder
Mirosława Sielska-Wojtaszek, Tomasz Wolańczyk, Bożena Werner – s. 143-148

Opis przypadku/Case report

Zmiany elektrokardiograficzne u 12-letniego chłopca uprawiającego sport
Electrocardiographic changes in a 12-year-old-athlete
Anna Piórecka-Makuła, Ewa Smereczyńska, Bożena Werner – s. 149-152

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace oryginalne/Original papera

Orteza kranialna jako metoda leczenia deformacji pozycyjnych
Treatment of positional plagiocephaly using cranial orthosis
Radim Lipina, Eva Kaleta, Jiří Rosický, Štepánka Golová, Martin Chlachula – s. 153-160
Rola pielęgniarki szkolnej w promowaniu zdrowego stylu życia u uczniów
The role of a school nurse in the promotion of a healthy lifestyle among pupils
Anna Stefanowicz, Marzena Kryszewska, Joanna Stefanowicz, Maria Krajewska, Aneta Kołodziejska – s. 161-167
Wpływ stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu (PM2,5 i PM10) na nagłe zachorowania oraz zaostrzenia chorób przewlekłych u dzieci w aglomeracji krakowskiej, na podstawie zgłoszeń do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego (IP WSSzD) w Krakowie
The impact of particulate matter (PM2.5, PM10) concentration on the occurrence of acute cardiorespiratory disorders and its exacerbations in children in Krakow agglomeration on the basis of Admission to the Voivodship Children Specialist Hospital in Krakow
Karol Malec, Monika Bednarek, Patrycja Bartkiewicz-Skrabania, Natalia Piórowska – s. 168-173
Zaburzenia odżywiania w świadomości gimnazjalistek
Eating disorders in consciousness younger girls
Maria Dymkowska-Malesa – s. 174-178

Praca poglądowa/Review paper

Trombastenia Glanzmanna – obraz kliniczny, diagnostyka, postępowanie
Glanzmann thrombasthenia – symptoms, diagnosis, treatment
Barbara Choińska, Paweł Łaguna, Michał Matysiak – s. 179-182

Opis przypadku/Case report

Problemy zdrowotne dziecka z zespołem Williamsa-Beurena
Health problems of the child with Williams-Beuren syndrome
Anna Stefanowicz, Magdalena Hajducka, Maria Krajewska, Aneta Kołodziejska – s. 183-190

* * *

Rola soków w żywieniu dzieci
Agnieszka Kozioł-Kozakowska – s. 191-192


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.