Krajowa Rada Naukowa


prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

prof. dr hab. n. med. Franciszek Iwańczak

prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha