Numer 1/2017

N o w a   P e d i a t r i a   1/2017

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Praca oryginalna/Original paper

Analiza kliniczna pacjentów z ropniem okołomigdałkowym w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM w 2016 roku
Clinical analysis of patients with peritonsillar abscess in clinical material of Pediatric Otolaryngology Department of Warsaw Medical University in 2016 year
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-8

Praca poglądowa/Review paper

Rola specjalistycznej współpracy lekarza laryngologa i ortodonty w wykrywaniu i zintegrowanym leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym cierpiących na obturacyjny zespół snu z bezdechem, na podstawie przypadków własnych oraz piśmiennictwa
The role of specialized cooperation of laryngologist and orthodontist in diagnostic process and integrated treatment of adolescent patients, suffering from obstructive sleep apnea syndrome on the basis on own cases and literature
Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wiśniewski, Lidia Zawadzka-Głos – s. 9-16

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego u noworodków, dzieci i młodzieży
Diagnostic principles of arterial hypertension in neonates, children and adolescents
Bożena Werner, Piotr Wieniawski – s. 17-24

Opis przypadku/Case report

Dylematy terapeutyczne u nastoletniego sportowca z nadciśnieniem tętniczym
Therapeutic dilemmas in a teenage athlete with arterial hypertension
Ewa Smereczyńska, Barbara Wójcicka-Urbańska, Bożena Werner – s. 25-28

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace poglądowe/Review papers

Zespół metaboliczny jako odległe powikłanie leczenia onkologicznego u dzieci
Metabolic syndrome as a late side effect of the childhood neoplasm treatment
Aleksandra Janecka, Joanna Stefanowicz – s. 29-33
Skutki niedoboru witaminy D w organizmie człowieka
The effects of vitamin D deficiency in human organism
Artur Gadomski – s. 34-37


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.