Numer 3/2011


N o w a   P e d i a t r i a   3/2011

Praca oryginalna/Original paper

Wstępna ocena ekspresji antygenu CD34 na komórkach macierzystych krwi obwodowej w przebiegu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
Preliminary to assess the expression of CD34 antigen on stem cells in peripheral blood of children treated of acute lymphoblastic leukemia
Iwona Reszczyńska, Maciej Zieliński, Maciej Niedźwiecki, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska – s. 55-59

Prace poglądowe/Review papers

Krew pępowinowa. Część trzecia – przyszłość
Cord blood. Part three – the future
Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Anna Pieczonka, Piotr Michalski, Maciej Boruczkowski, – s. 61-65

Zakażenie alfaherpeswirusami u kobiet w ciąży i ryzyko okołoporodowego zakażenia płodu i noworodka
Infection of alphaherpesviruses In pregnancy and risk of perinatal infection of the fetus and newborn
Urszula Jurkowska, Anna Majewska, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Grażyna Młynarczyk – s. 66-71

Opis przypadku/Case report

Gruźliczak mózgu u 8-miesięcznego niemowlęcia jako izolowana manifestacja zakażenia Mycobacterium tuberculosis
The brain tuberculoma in 8-month infant as the isolated manifestation of mycobacterium tuberculosis infection
Katarzyna Mazur-Melewska, Krzysztof Strzyżewski, Magdalena Figlerowicz, Wojciech Służewski – s. 72-74


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.