Numer 4/2012


N o w a   P e d i a t r i a   4/2012

Prace oryginalne/Original papers

Karmienie naturalne niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z terenów miejskich i wiejskich na przykładzie miasta Rybnik oraz wsi Turze i Rudy
Natural feeding of infants and children from urban and rural areas on the example of Rybnik and villages Tura and Rudy
Anna Gawęda, Sylwia Fica – s. 71-74

Ocena ryzyka oraz możliwości przewidzenia amputacji gonady w przypadku skrętu jądra u dzieci
The evaluation of risk and possibility of prediction of orchiectomy for testicular torsion in children
Michał Błaszczyński, Jakub Noskiewicz, Agata Peikow, Katarzyna Szczęsna – s. 75-77

Prace poglądowe/Review papers

Wpływ procedur wspomaganego rozrodu na zdrowie dzieci
Influence of assisted reproductive technologies on children’s health
Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Karol Ratomski, Mirosław Grusza, Tomasz Dębczyński, Piotr Pietrewicz – s. 78-80

Opis przypadku/Case report

Kliniczne rozpoznanie zespołu Townesa-Brocksa u niemowlęcia – opis przypadku
Clinical diagnosis of Townes-Brocks syndrome in an infant – a case report
Katarzyna Wójcicka, Zdzisław Domagała – s. 81-83


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.