Numer 4/2014


N o w a P e d i a t r i a 4/2014

LARYNGOLOGIA

Prace oryginalne/Original papers

Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu ropni głębokich szyi: przestrzeni przygardłowej i zagardłowej u dzieci
Diagnostic difficulties in the diagnosis of deep neck abscesses: parapharyngeal and retropharyngeal space
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 115-118

Opis przypadku/Case report

Przypadek raka płaskonabłonkowego jam nosa i nosogardła u 17-letniego chłopca
A rare case of planoepithelial cancer of nose and nasopharynx in a 17 years old boy
Małgorzata Dębska, Michał Romiszewski, Lidia Zawadzka-Głos, Mansoor Sharifi – s. 119-121

KARDIOLOGIA

Prace oryginalne/Original papers

Ocena przebiegu klinicznego wad serca u dzieci z zespołem Noonan
Cardiac malformations in children with Noonan syndrome
Tomasz Floriańczyk, Agnieszka Tomik, Sylwia Łuszczyk, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Bożena Werner – s. 122-127

Opis przypadku/Case report

Zwężenie cieśni aorty i dwupłatkowa zastawka aortalna u dziewczynki z zespołem Turnera – opis przypadku
Coarctation of the aorta and bicuspid aortic valve in a girl with Turner syndrome – a case report
Tomasz Książczyk, Agnieszka Tomik, Małgorzata Gołąbek-Dylewska – s. 128-131

INNE PRACE

Prace oryginalne/Original papers

Skuteczność metody NDT-Bobath w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opinii rodziców
The effectiveness of the method of NDT-Bobath therapy in children with cerebral palsy in the opinion of parents
Karolina Bagnowska – s. 132-140

Comparison of the efficacy of three methods of child intubation during resuscitation – pilot study
Porównanie skuteczności trzech metod intubacji dzieci podczas resuscytacji – badanie pilotażowe
Łukasz Szarpak, Andrzej Kurowski, Katarzyna Karczewska, Togay Evrin, Tomasz J. Merta – s. 141-144

Prace poglądowe/Review papers

Leczenie małopłytkowości w okresie noworodkowym – fakty i wątpliwości
Treatment of thrombocytopenia in the neonatal period – the facts and doubts
Agata Bojdo, Anna Tarasiuk, Paweł Łaguna, Monika Pohorecka, Jacek Witwicki, Marzena Dębska – s. 145-149


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.