Numer 1/2013


N o w a   P e d i a t r i a   1/2013

Prace oryginalne/Original papers

Świadomość młodzieży szkół średnich na temat ryzyka wystąpienia płodowego zespołu alkoholowego, jako konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży
Awareness of high school students about the risks of fetal alcohol syndrome, as a consequence of alcohol consumption by pregnant women
Joanna Kajak, Dominik Olejniczak – s. 3-9

Wpływ in vitro i innych technik wspomaganego rozrodu na występowanie zaburzeń postnatalnych
The impact of in vitro and other assisted reproductive technologies on postnatal malformations
Aleksandra Piątek, Małgorzata Koziarska-Rościszewska – s. 10-18

Wartości krytyczne wyników badań laboratoryjnych w pediatrii
Critical values of laboratory tests in pediatrics
Anna Sołtysik, Przemysław J. Tomasik, Beata Mrózek, Barbara Klich, Krystyna Sztefko – s. 19-23

Prace poglądowe/Review papers

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Pediatric advanced life support
Łukasz Szarpak – s. 24-29

Możliwości zastosowania komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy typu 1
Possibility of using stem cells to treat type 1 diabetes
Katarzyna Pawelec, Irena Bonk, Dariusz Boruczkowski – s. 30-34


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.